Kas ir Supervīzijas ?


Supervīzijas  ir viena no  pieaugušo mācīšanās un refleksijas formām, iespēja  ieraudzīt sevi dažādās darba situācijās, apstāties un apzināties, kur esam, kas notiek, pirms pieņemt lēmumus, rīkoties un doties tālāk.

Supervīziju mērķis ir reflektēt par savu pieredzi, situācijām, attiecībām, emocijām  darba vidē un mācīties no tā, lai uzlabotu turpmāko profesionālo darbību.

Supervīziju  saturs un apskatāmās tēmas nosaka  klienta vajadzības, konkrētie jautājumi un situācijas, kuras precizēsim pirmajā tikšanās reizē. Piedāvāju konfidenciālu, virzītu, refleksijas un sarunu procesu, ar papildus informāciju/zināšanām, ja tas nepieciešams.

Tikšanās notiek Zoom, Skype un citos audio/video formātos

attālinātās supervīzijas

INDIVIDUĀLI 60-90min
GRUPĀm 120-180min

Attālinātās supervīzijas ir iespēja iesaistīties supervīzijās, esot sev drošā un ērtā vidē, sev vēlamā laikā, nepavadot laiku ceļā. Grupu supervīziju ietvaros izmantojam gan lielās grupas, gan mazo grupu un pāru darba iespējas. Praktizēju ar pieredzi par tiešsaistes kontakta veidošanu, komunikācijas telpas turēšanu un ievērojot drošības nodrošināšanu tiešsaistē. Klienti ir apmierināti un atzīst attālināto formu par vērtīgu atbalstu!

PIETEIKTIES KONSULTĀCIJAI

SKOLOTĀJU SUPERVĪZIJU GRUPA – NO APRĪĻA

individuālās sesijAS

Darbs ar vienu cilvēku. Sesiju skaits un biežums atkarīgs no konkrētās vajadzības. Parasti 6-8 sesijas, katra 60-90 minutes, ne retāk kā 1x menesī un ne biežāk kā 1x nedēļā.

Supervīziju saturu un apskatāmās tēmas nosaka  klienta vajadzības, konkrētie jautājumi un situācijas, kuras precizēsim pirmajā tikšanās reizē.

Ieguvumi: savu nostāju, rīcības un emociju sapratne, jaunas idejas, zināšanas un prasmes tālākai rīcībai, profesionālās atbildības robežu izpratne, sadarbības un attiecību uzlabošana profesionalājā vidē.

Piedāvāju individuālās sesijas attālināti (Skype, Zoom), klātienē, kā arī sarunu-pastaigu formā izbraukumā – dabā.

pieteikties konsultācijai

grupu supervīzijas

Darbs ar grupu, 4-12 dalībnieki. Sesiju skaits un biežums atkarīgs no grupas pasūtījuma un vajadzībām. Parasti 6-10 sesijas, 1 x menesī, 3 stundas (180min).
 
Supervīziju saturu un apskatāmās tēmas nosaka  klienta vajadzības, konkrētie jautājumi un situācijas, kuras precizēsim pirmajā tikšanās reizē.

Ieguvumi: iespēja dzirdēt līdzīgas pieredzes, reflektēt, saņemt atgriezenisko saiti par savām situācijām no vairākiem dalībniekiem, dažādu skatu punktu iepazīšana, savu nostāju, rīcības un emociju sapratne , jaunas idejas, zināšanas un prasmes tālākai rīcībai, profesionālās atbildības robežu izpratne, sadarbības un attiecību uzlabošana profesionalājā vidē, atbalsts no kolēģiem.

pieteikties konsultācijai

vaDĪTĀJIEM & Komandām

Vadītāju supervīzijā individuāli vai vadības komandu supervīzijā nelielā grupā, piedāvāju atbalstu pārmaiņu procesos, tēmas saistībā ar to, kā vadīt sevi un kā vadīt citus, sevis kā vadītāja pilnveidošana, lomu un atbildību skaidrība, komunikācija un sadarbība ar kolēģiem, risinājumu meklēšana problēmsituācijās.

Supervīziju saturu un tēmu izvēli visbiežāk nosaka klienti, viņu vajadzības, situācijas, jautājumi. Iespējamās tēmas:

  • Refleksija kā prasme savas pieredzes izzināšanai, pārvērtēšana, analīzei. 
  • "Es" kā profesionālis: Kur ir manas atbildības robežas? Kāda ir mana loma un uzdevumi? Kas ir manas stiprās un vājās puses?
  • "Es" kā profesionālis sadarbībā: mani sadarbības partneri, klienti, citi iesaistītie procesos.
  • Risinājumu meklēšana problēmsituācijās.
  • Atbalsts pārmaiņu procesos.
pieteikties konsultācijai

SUPERVĪZIJAS DABĀ

Individuāli / grupā līdz 4

Kopš dzīvoju laukos, esmu atklājusi, attīstījusi un saviem klientiem piedāvāju īpašu formātu – supervīzijas dabā.

Supervīzijas dabā ir pastaiga mežā, sarunājoties par Jums svarīgo, kad  nepieciešams atbalsts pirms lēmumu pieņemšanas, refleksijas brīžos, kad vajadzīgs skats no malas, vai vienkārši brīžos, kad vajadzīgs kāds kurš uzklausa. Supervīzijas notiek regulāri vai pēc nepieciešamības kā atsevišķas tikšanās reizes.

Daba šajās supervīzijās ir klātesošs dalībnieks, kā papildus atbalsts un resurss. Svaigs gaiss, nesteidzīga fiziska aktiviāte, klātbūtnes sajūta – kā pievienotā vērtība.

PIETEIKTIES SUPERVĪZIJĀM DABĀ


Mans Supervīzijas redzējums

Supervīzijas redzējums

Es piedāvāju supervīzijas kā profesionālu dialogu un refleksiju, kas var atbalstīt  klienta pieredzes izvērtēšanu  un izmantošanu personīgo un profesionālos resursu pilnveidei.  Domāju, ka mums katram pašam ir atbildes uz jautājumiem, kas radušies, tikai dažkārt vajadzīgs  blakus kāds, kurš pajautā, ar kuru kopā padomāt un pārrunāt situācijas, lai rastu labākos risinājumus. Supervīzijas var palīdzēt apstāties un apzināties,  kur esam , kas notiek, pirms pieņemt lēmumus, rīkoties un doties tālāk.

Būtiskākā darba pieredze

Kopš 2009. gada darbojos supervīzijās, piedāvājot klientiem profesionālās izaugsmes atbalsta procesu, iespēju refleksijai un pieredzes izvērtēšanai. Vairāk kā  25 gadus esmu izglītības laukā- pedagogu profesionālās pilnveides jomā, veidojot un vadot mācības gan pieredzējušiem pedagogiem, gan jaunajiem profesionāļiem, strādājot ar dažādu jomu pieaugušo izglītotājiem.

Savā profesionālajā dzīvē esmu strādājusi  Latvijas universitātē skolotāju sagatavošanas un izglītošanas jomā, esmu  programmas „ Iespējama misija” jauno skolotāju mācību un atbalsta sistēmas satura izveidotāja, bijusi eksperte vairākos izglītības sistēmas attīstībai būtiskos ESF un IZM projektos, vairākus gadus  biju EDSO Izglītības ekspertei Vidusāzijā. Man ir pieredze darbā pašvaldības  izglītības jomas vadībā, ieviešot pārmaiņas, atbalstot un  konsultējot pašvaldību izglītības jomas speciālistus, skolu vadītājus, vadības komandas. Šī visa pieredze ir veidojusi plašāku redzējumu par  organizācijām un procesiem, par vadītāju, vadības komandu un darbinieku izaugsmes iespējām. 

Izglītība

Supervizora izglītība iegūta Tallinas Universitātes un Vācijas Supervīzijas institūta „ Der Rote Faden” tālākizglītības programmā „Intercultural Supervision – Coaching – Organization Development” (Starpkultūru supervīzija – koučings – organizāciju attīstība) Tallinā 2013. gadā. Maģistra grāds pedagoģijā (Latvijas Universitāte, 1993) un skolotājas kvalifikācija (Latvijas Universitāte, 1988). Turpinu mācīties par cilvēku psiholoģiju, komandām un organizācijām, lai pilnveidotu savas supervizora prasmes.